Stadgar, Föreningen Bölegården

Förslag revidering av stagarna från år 1977.

Stadgar

för

Föreningen Bölegården

§1

Föreningen Bölegården är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, som har till uppgift att inom Rätansböle i Bergs kommun förvalta och driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten

Lokalerna skall opartiskt och på skäliga villkor upplåtas till inom orten verksamma föreningar, sammanslutningar och enskilda personer i mån av tillgång - till andra organisationer . Alla brukare av samlingslokalen skall ha en demokratisk värdegrund.

Därjämte äger föreningen för fastighetens finansiering själva ordna allehanda arrangemang som , marknader fester, dans, teater, andra kulturprogram o dylikt eller hyra ut lokalerna för sådana ändamål.

Föreningen skall:

-främja aktiviteter för bygemenskap, kultur, motion och rekreation.

-ansvara för drift och underhåll av vägbelysningen längs byvägen,

För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer

§2

Medlemskap i föreningen kan vinnas av såväl myndig enskild person som föreningar och sammanslutningar. Medlemskap vinnes genom erläggande av en engångsavgift, som för enskild person utgör 25 kronor och för övriga 100 kronor. Medlemskap kan inte överlåtas och erlagt avgift kan ej återkrävas.

Föreningens styrelse beslutar om medlems inträde och utträde.

§3

Föreningens styrelse har sitt säte i Rätansböle, skall bestå av fem ledamöter jämte minst två , max fem suppleanter och väljes vid föreningens årsmöte. Styrelseledamot och suppleant skall ha uppnått myndig ålder och vara medlem i föreningen.

Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer, förutom ordförande och kassör

§4

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses årligen vid föreningens årsmöte 1 eller 2 revisorer jämte suppleant.

§5

Föreningens årsmöte hålls årligen före mars månads utgång. Föreningsmöten i övrigt hålles, då ärenden av större vikt föreligger till behandling eller då styrelsen eljest finner sådant möte påkallat.

Kallelse till föreningsmöte sker genom anslag i föreningens lokaler, via SMS / e-post . Vid årsmöte minst 14 dagar och övriga möten minst 6 dagar före mötets hållande..

Skriftlig kallelse till medlemmarna skall alltid ske, då till behandling skall upptagas ärenden, som enligt stadgarna erfordra kvalificerad majoritet för beslut.

§6

Vid årsmötet skall bl.a. förekomma följande ärenden:

Val av mötesfunktionärer och justeringsmän. samt val av ledamöter och ersättare i: styrelse ordförande, kassör, firmatecknare , revisorer, kommittéer och övriga funktionärer för kommande verksamhetsår

Föredragning av styrelse- och revisionsberättelser.

Beslut om ansvarsfrihet

§7

Vid föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Medlem som är juridisk person, må utöva rösträtt genom befullmäktigad ombud. Rösträtt må i övriga fall icke överlåtas genom fullmakt

Föreningsmöte är beslutsmässigt då minst 5 röstberättigade medlemmar är närvarande.

§8

Om föreningen upplöses, skall dess behållna tillgångar tillfalla annan lokalt förankrad förening/sammanslutning eller organisation enligt årsmötebeslut för att användas till något allmännyttigt ändamål inom Rätansböle by

§9

För inköp eller avyttring av fast egendom, för upptagande av lån mot inteckning, förändring av föreningens stadgar eller upplösning av föreningen erfordras beslut av ett föreningsmöte med 2/3 majoritet.

Dessa stadgar har antagits vid konstituerande föreningsmöte med Föreningen Bölegården den 28 januari 1977: betygar: Arne Norling, Olle Ericsson, Karl Gunnarsson, Rut Karlsson, Bo Jönzén, Jussi Karlsson, 1977))

Revidering av stadgarna (från 28/1, 1977) har antagits vid årsmöte med Föreningen Bölegården den 1 mars 2019, betygar:

Till sidans topp