Röjan -ett samhälle växer fram

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del6 | Del7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 | Del 15 | Del 16 | 17
Avsnitt 6. Ekonomi och markersättning.
Kartskiss över järnvägsområdet.

A. Stationshus. B. Betjäningshus. Två lägenheter. C. Bussgarage.Först Postverket, sedan SJ.

D. Godsmagasin. Uppfört av Böle Handels AB. Senare inköpt av Kooperativa.

E. Förråd, vedbod och dass för personal och resenärer. F. Kiosk. Godsaker, varm korv, glass och tidningar. G. Bod. För brandspruta och övrig brandbekämpningsutrustning. H. Mindre garage. För cykeldressin. I. Lastkaj. J. Kolbrygga. För hästekipage. K. Kolbrygga. För Lastbilar. L. Risbäcken. Nygrävd fåra i samband med planeringen av bangården.

M. Risbäcken. Gammal uttorkad bäckfåra efter orginalsträckningen. N. Loken. Inäga. Jordbruksmark.

Kostnaden för hela sträckan blev till slut 136 000 000 (etthundra-trettiosex miljoner) kronor. (Men vad menas med hela sträckan? Kristinehamn-Brunflo, eller bara mellan Sveg och Brunflo? Förmodligen det första alternativet...)

Mycket pengar på den tiden och Böleborna gick heller inte helt lottlösa i sammanhanget.

Böleborna ägde alltså marken som järnvägen drogs fram på och så småningom skulle man också få ersättningar för detta. Men tydligen inte förrän 1926.

mtlands läns Allmänna Kungörelser.

Ser. B. 1926. N:o 131.

N:o 131


Sedan härstädes nedsatts ett belopp av 25,312

kronor 3 öre, utgörande av Bergs tingslags häradsrätt

fastställd ersättning för mark, som tagits i anspråk

för statsbanans Sveg - Brunflo framdragande genom

Rätans socken varder jämlikt föreskrift i 57 § lagen

den 12 maj 1917 om expropriation härmed kungjort,

att sammanträd för fördelning avlöseskillingen blivit

utsatt att hållas inför Kungl. Maj:ts Befallningshavare

å dess sessionsrum härstädes fredagen den 28

instundande maj, klockan ett efter middagen och

kallas härmed ägarna till nedanstående fastigheter och

vederbörande inteckningshavare att själva eller

genom lagligen befullmäktigat ombud sig därvid inställa

och sin rätt bevaka.

Enligt ovannämnda häradsrätts utslag hava

följande ägare till nedannämnda fastigheter tillerkänts

i förteckningen angivna belopp,nämligen :

Karl Olofssons ersättning för själva järnvägen gällde i första hand stationsområdet och är därför inte så stor. Däremot så kom ju större delen av det som skulle utvecklas till Röjans samhälle att lösas in från just ”Karl-Ors” och då handlade det säkert om andra summor.

Nästa avsnitt, i april, kommer också att ha sin tyngdpunkt på järnvägen. Det handlar då om en del tidningsartiklar angående järnvägsstationen. Men sedan är det tänkt att berättelsen om själva samhället skall ta vid.

Vi ”ses” igen i april. Ha en fin och trevlig Påsk!

text/skiss: Bo J

Källor:

Minnesanteckningar efter A. Jönsson (1860- 1936)

Muntliga källor:
Erik Dahlin, Röjan,
Kalle Berg, Röjan
Olle Norderud, Nederhögen

Till sidans topp