Folk/sägner: Fattigvården 1867 | Löv-kersti | Tomt-sägen | Gripvallen | Olle fernlunds | Röja-sme´n | Slevjonsson

Fattigvård 1867.

Missväxtåren under under 1800-talet i Jämtland/Härjedalen var många och en del särskilt svåra med svält och nöd. Gårdarna var beroende av den skörd de fingo för sin bärgning. Säden som i huvudsak odlades var korn men även havre. Det var en allvarlig händelse då skörden slog fel.

1867 var ett sådant nödår och följade ordstäv kom till "lätt som havren på 67". Isarna låg kvar på sjöarna mitt i sommaren. Hungriga arbetssökande drog runt efter vägarna och ville jobba för maten. Familjer sände ut sina barn i socknen för att tiga mat hos bättre lottade familjer. Barkbröd var vanlig föda.
Nödåren hängde kvar ända in på 1870-talet. I dödboken för Rätans församling finns en anteckning om svältdöd, nämligen den 19/12 1869 då änkan Anna Olofsdotter i Böle dog av svält. (Ur: Släkter i Rätan 1695-1900, Axel Grinde)

Nedan vissas några utdrag ur kommunalstämmo/nämnd protokoll

Utdrag ur protokoll fört vid kommunalstämma med Rätans socken den 14 april 1867.

Pigan Eva Lovisa

Protokoll från den 26 maj 1867

Pigan Eva Lovisa i Böle hade icke för lång tid sedan fått ett barn och vore nu icke möjligt att hon kunde på ett eller annat sätt uppehålla sig utan hjälp av socknen varför det beslöts att hon under innevarande år skulle av socknen underhållas genom att turvis hos varje Hemmans rök få vara 3 dagar räknad från den 1juni till den 23 nästkommande december för att på detta sätt fara socknen omkring. Denna tur skulle taga sin början Böhle hvarest hon för närvarand uppehåller sig.

Protokoll från den 25 aug 1867.

Sammanträdde efter pålysning kommunalnämnden för överläggning och beslutsfattande om begravningskostnad för Dygnhjonet Eva Lovisas barn som avled i Handsjön den 25 aug. vilket efter någon överläggning fattades det beslut att Pehr Jonsson i Handsjön skulle draga försorg om barnets begravning och om nämde Dygnhjon ej mera kommer att fortfara med sin tur omkring socken utan själv försörja sig så skulle omförmälde begravningskostnad att utdebiteras på de byar därest Eva Lovisa icke varit.

Torparen Jöns och hustru Anna

Ur ett protokoll från den 18 april 1869.

Torparen Jöns Srröm och hans hustru Anna Åkerberg i Böhle hava såväl genom uppsikt så och med tillhjälp i varje omständighet av då och då därtill utsedda ledamöterna. Till denna dag njutit av sin lilla egendom som nu tagit slut.Hvarför han och hans hustru måste på annat sätt underhållas.Efter någon stunds överläggning fattas följande beslut.Jöns Ström och hans hustru skulle från denna dag antagas såsom rotehjoner men detta år skulle de gemensamt underhållas såsom Dygnhjoner av hela socknen.Samt nu taga sin början i Böhle och fortsätta södra delen till Vitvattnet och därifrån till Handsjön och så norra delen till Rätan.

Ur ett stämmo protokoll från den 16 jan, 1870.

Det skulle överläggas och beslutas om vilka åtgärder som skulle vidtagas för nödens avhjälpande hos Torparen Jöns Ström i Böhle och Lars Olofsson i Vitvattnets hushåll.Som båda ehuru den förstnämnde innehar ett Lifstids eller så kallad Dagsverkstorp samt den andre ett Odelstorp men är så åldriga att de äro urståndsatta att själva bruka eller begagna sig av desamma synnerligen Jöns Ström och hans hustru vilka icka hava livsarvingar och dessutom i ytterst fattig omständighet.Hvilket nu blev föremål för en längre överläggning.Dock efter upplysning av dess skriftliga kontrakt på deras innehavande Dagsverkstorp blev det allas mening att ej genast betunga fattigvården med att intaga dem på någon rote utan blev det beslut fattad att utse någon som skulle omhändertaga allt vad bemälde J.Ström äger och har dels för att betala några små skulder som och för deras bästa handhava med deras bemälda torp antingen att låta ägaren igenlösa det mot föreskriven odlingskostnad eller och utarrendera detsamma och således låta dem först njuta och förtära sitt innan det det tages på roten utsågs därtill bönderna Jöns Lust och Jöns Persson i Böhle samt Gudmund Christoffersson i Söderhögen vilket skulle genast träda i befattning om förr bemälde Jöns Stöm och hans tillhörigheter.

Torparen Christen

Kronolänsman G.Hofstedt hade för kommunen utlagt 7 riksd. 50 öre till torparen Christen Ersson i Rätansbyn under den tid han i vinter var urståndsatt att förtjäna sitt uppehälle och detta skulle fattigkassan utbetala.

Efter fjorton dagar förut skedd pålysning sammanträdde idag kommunalnämnden samt övriga röstberättiga för att enligt kungörelse överlägga och beslut fatta för hämmanet av det oskick som en längre tid varit rådande inom församlingen att okända och lösa personer från andra länder och socknar fått inflytta och bosätta sig här samt slutligen blivit mantalskriven vilket för kommunen haft ganska menliga följder derigenom att församlingen blivit överhopade av allt mer och mer fattiga än vad eljest bort.Det beslöts i korthet att ingen fick intaga och hysa lösa ökända personer som tjänstehjon utan att skaffa dem utkomst och bärgning och skaffa antaglig borgning därför annars äger kommunstyrelsen rätt att bortskaffa dem från församlingen. Erik Persons ingiven räkning å 9 riks, 77 öre.vilket nu komme till det beslut att nämnda ersättning skulle av fattigkassan utgå.

Till sidans topp