Böle-RöjanFiber ekonomisk förening

medlemskap |stadgar | protokoll | projektplan | ordf. har ordet | frågor o svar | årsmöte 2013
Protokoll från styrelsemöte

Tid: 20 januari 2013, kl. 15.00

Plats: Hos Lasse Nystedt, Böle

Närvarande: K-G Lindblad (K-G L)

Fritz Dick (F D)

Pär Frohm (P F)

Lasse Nystedt (LN)

Olle Lundgren (O L)

Frågor som behandlades:

1. Kontakter med Skanova och Telia

Det är fortfarande oklart om det går att bryta Skanovas fiberkabel i Böle. Vidare har Skanova inte lämnat bud på kostnaden för blåsning av kabel och övrig nödvändig teknisk installation. Fortsatt kontakt nödvändig.

Förutom fortsatt kontakt med Skanova bör klareras om det kan finnas andra som kan utföra detta jobb. L.N. kollar med Jämtkraft och O.L. kollar med Länsstyrelsen om de vet om några sådana företag.

2. Grävningsofferter

Konstaterades att vi bör fråga flera potentiella grävare om pris. Underhandskontakter visar att det finns flera intresserade (Edmans Schakt, Klövsjö Gräv, Anders i Böle).

3. Skyltar

L.N. visade de skyltar som tagits fram för att visa på aktiviteten i byarna. SWkyltarna ska sättas upp östra infarten till Böle och västra infarten till Röjan. Det bör övervägas om en mindre variant av skylten kan tas fram för att sättas upp vid stationen i Röjan.

4. Att göra nu

- O.L. söker kontakt med Trafikverket för att klarera deras syn på grävning i vägområdet.

- L.N. börjar titta på förfrågningsunderlag för främst grävningsarbeten. Det kan eventuellt användas som mall för andra upphandlingar.

- P.F. börjar formulera förslag till markägaravtal.

- F.D. förbereder plats för och montering av skylt i Röjan. I Böle tas en kontakt med Bo Jönsén för att få uppm skylt (K-G.L.).

5. Övrigt

P.F. delade ut tidredovisningsblanketter – för användning.

6. Nästa möte bestämdes till den 10 februari kl. 15.00 hos Fritz Dick.

Pär Frohm, ordf. Olle Lundgren, sekr.

Protokoll från styrelsemöte

Tid: 27 december 2012, kl. 18.00

Plats: Bölegården

Närvarande: K-G Lindblad (K-G L)

Fritz Dick (F D)

Pär Frohm (P F)

Lasse Nystedt (LN)

Olle Lundgren (O L)

Frågor som behandlades:

1. Fortsatt kontakt med Telia och Skanova behövs för att klara ut möjligheten att koppla på fiberkabeln i Böle, K-G.L. håller i den kontakten. Om det int går måste grävning mellan Röjan och Böle ingå i projektet. Möjligheten till en kompletterande ansökan om projektstöd bör övervägas när vi vet mer om förutsättningarna.


2. Slutligt besked om man tänker vara med i projektet ska lämnas senast under mars månad. Den sena tidpunkten med anledning av att många röjanbor samlas till årsmöte i vägbelysningsföreningen då.

3. Nästa möte bestämdes till den 20 januari 2013, kl. 15.00 hos Lasse Nystedt.

Pär Frohm, ordf. Olle Lundgren, sekr.

Omedelbart efter styrelsemötet hölls ett allmänt möte där alla intresserade informerades om arbetsläget och förutsättningarna för att gå med i projektet. Mötet samlade inalles 41 deltagare.

Intresset för att delta i projektet, d.v.s. att få fiberanslutning till sin fastighet, verkade stort.

Protokoll från styrelsemöte

Tid: 16 december 2012, kl. 15.00

Plats: Hos K-G Lindblad, Böle

Närvarande: K-G Lindblad (K-G L)

Fritz Dick (F D)

Pär Frohm (P F)

Lasse Nystedt (LN)

Olle Lundgren (O L)

Frågor som behandlades:

1. Kontakt med Telia

- Vid en träff med Telia klarlades följande:

• Nätet blir helt öppet.

• Kollektiv anslutning till operatör blir ekonomiskt mest gynnsamt men kan bli svårt att få till.

• Två operatörer knutna till Telia har ”hela” utbudet, d.v.s. TV,telefon och internet.

• Enligt Skanova (Bo Sadel) går det inte att bryta fiberkabeln i Böle.

• Telia ansluter utan kostnad så som sägs i offerten.

2. Projektansökan

- Vår projektansökan har beviljats, som enda projekt i Bergs kommun, med n70 % av kostnaden. Beslutet bör läsas igenom noggrant av alla så att vi inte begår något administrativt misstag. Bl.a. är det viktigt att föra bok över de arbetstimmar vi lägger ned i projektet. Allt arbete som görs efter den 17 september -12 är bidragsberättigat. P.F. tar fram en tidsredovisningsblankett.

3. Att göra nu

- Kontakt tas med Trafikverket för att klarlägga förutsättningarna att förlägga fiberkabeln i vägområdet. O.L. gör det.

- L.N. kontaktar reklambyrå för produktion av skyltar som talar om att här grävs för fiber för att åstadkomma utveckling.

- Ett allmänt möte bör hållas mellan Jul och Nyår för att informera redan intresserade och värva nya intressenter. Beslutades att inbjuda till ett sådant möte den 27 december -12 på Hembygdsgården i Böle. P.F. och K-G.L. ställer i ordning inbjudan.

4. Nästa möte

Nästa styrelsemöte bestämdes till den 27 december kl. 18.00 på Bölegården, d.v.s. omedelbart före det allmänna mötet.

Pär Frohm, ordf. Olle Lundgren, sekr.

Protokoll från styrelsemöte

Tid: 18 november 2012, kl. 15.00

Plats: Hos Olle Lundgren, Röjan

Närvarande: K-G Lindblad (K-G L)

Fritz Dick (F D)

Pär Frohm (P F)

Lasse Nystedt (LN)

Olle Lundgren (O L)

Frågor som behandlades:

1. Offert från Telia

- Vi har fått en, som det verkar, gynnsam offert från Telia. Dock inte helt glasklart vad som ingår eller inte. Frågor att ställa vid träff med Telia (Tjäder) är bl.a.:

• Blir nätet helt öppet?

• Vilket blir billigast – kollektiv eller enskild anslutning?

• Vad ingår i offerten vad gäller material och arbeten?

• Vad händer om det blir färre som ansluter sig?

2. Kontakter med intressenter

- Konstaterades att det nu är dags återuppta kontakten med de som visat intresse för en fiberanslutning och en påstötning på de som ännu inte anmält intresse.

Ett utskick med information och inbjudan till möte mellan Jul och Nyår bör göras. Ju fler personliga kontakter vi kan ta , ju bättre är det.

- Inbetalningskort för medlemsavgiften (100:-) bör bifogas utskicket.

3. Medlemskap i Rätansbygdens ekonomiska förening

- Beslutades att Böle-Röjan Fiber ekon. fören. ska bli medlem i Rätansbygdens ekon. fören.

4. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till den 16 december kl. 15.00 hemma hos K-G Lindblad.


Pär Frohm, ordf. Olle Lundgren, sekr.

Protokoll från styrelsemöte

Tid: 21 oktober 2012, kl. 16.00

Plats: Hos Pär Frohm, Böle

Närvarande: K-G Lindblad (K-G L)

Fritz Dick (F D)

Pär Frohm (P F)

Olle Lundgren (O L)

Frågor som behandlades:

1. Projektbudgeten

- Länsstyrelsens handläggare av ansökan om projektmedel har noterat att vi har en av de högsta kostnaderna per km bland de ansökningar som kommit in. Vi har därför givits möjlighet att se över budgeten.

Efter diskussion, som bl.a. byggde på nya kalkyler som PF tagit fram, överenskoms att i budgeten ta upp grävkostnader till 80 kr/m enligt offert, minska kostnaden för väggenomgångar till 6000 kr/st samt lyfta ut det egna arbetet ur budgeten. Totalkostnaden hamnar då på 1 682 287 kr inkl. moms. Det ska jämföras med den ursprungliga kostnaden i ansökan som var 2 565 329 kr. inkl. moms.

K-G L skickar den nya beräkningen till Länsstyrelsen.

Konstaterades också att det kan vara värdefullt att fråga efter ytterligare någon offert för grävningsarbeten. FD tar lämpliga kontakter.

2. Kontakter med Telia

- K-G L har haft kontakt med Telia och de har lovat att skicka en offert för deras arbete. När den kommer sprids offerten till övriga i styrelsen. Informerades också om att Telia planerar ett möte med flera byar den 21 november. Beslutades att PF, K-G L och FD representerar föreningen på mötet.

3. Försäkringar

- Frågan om eventuella försäkringar tas upp vid ett senare möte.

4. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till den 18 november 15.00 hemma hos OL.


Pär Frohm, ordf. Olle Lundgren, sekr.

Protokoll från styrelsemöte

Tid: 15 september 2012, kl. 16.00

Plats: Hos Fritz Dick, Röjan

Närvarande: K-G Lindblad (K-G L)

Fritz Dick (F D)

Pär Frohm (P F)

Lasse Nystedt (L N)

Olle Lundgren (O L)

Frågor som behandlades:

1. Projektbeskrivning och ansökan

- Dokumenten slutgranskades, bl.a. beslutades att momsen ska tas med i kostnadsbudgeten. Ändringarna i ansökan genomförs av Olle L. varefter ansökningshandlingarna omedelbart lämnas in till Länsstyrelsen.

2. Samverkan med Rätans fiberförening

- Beslutades att Pär F tar kontakt med Rätans fiberförening för att diskutera om det finns intresse och fördelar med ett samarbete.

3. Kontakt med Telia och BTEA

- Beslutades att K-G L söker kontakt med Telia (Christer Tjäder) för att undersöka deras inställning, dvs om deras tidigare inofficiella erbjudande står kvar. Om möjligt bör även BTEA (Jörgen Mattsson) kontaktas för att få kunskap om vad de kan erbjuda.

4. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till den 21 oktober kl. 16.00 hemma hos Pär F.


Pär Frohm, ordf. Olle Lundgren, sekr.

Protokoll från styrelsemöte

Tid:24 augusti 2012, kl. 19.00

Plats: Hos K-G Lindblad, Böle

Närvarande: K-G Lindblad (K-G L)

Fritz Dick (F D)

Pär Frohm (P F)

Lasse Nystedt (L N)

Olle Lundgren (O L)

Frågor som behandlades:

1. Protokollet från föregående möte gicks igenom och följande noterades:

- Registreringen på Bolagsverket är klar.

- Rala Infratech kommer snart att påbörja studien av Röjan.

- Inför utskick till medlemmarna bör ett adressregister tas fram. LN gör det. OL lämnar uppgifter från Röjan.

- Karta finns framtagen.

2. Telia resp. BTEA

- En grov uppskattning av kostnaderna gjordes med utgångspunkt från preliminära uppgifter från Telia resp. BTEA. Denna uppskattning indikerar att Telia skulle vara förmånligast att anlita ekonomiskt. Det är också oklarheter med BTEAs tidtabell för utbyggnaden av fiber till Böle resp. Röjan.

3. Projektplan

- K-GL och PF har tagit fram ett förslag till projektplan. Den gicks igenom stycke för stycke. Beslutades att K-GL och PF slutför arbetet med projektplanen.

4. Ansökan om projektmedel

- Bestämdes att OL påbörjar arbetet med projektansökan inför nästa styrelsemöte. LN kompletterar med en kostnadsbudget och en finansieringsplan.

5. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till den 9 september kl. 16.00 hemma hos LN.


Pär Frohm, ordf. Olle Lundgren, sekr.

Protokoll från styrelsemöte

Tid: 1 augusti 2012, kl. 19.00

Plats: Bygdegården, Böle

Närvarande: K-G Lindblad (K-G L)

Fritz Dick (F D)

Pär Frohm (P F)

Lasse Nystedt (L N)

Olle Lundgren (O L)

Frågor som behandlades:

1. Protokollet från föregående möte gicks igenom och följande noterades:

- Ansökan om registrering av föreningen är insänd till Bolagsverket (L N). I normalfallet tar Bolagsverkets hantering av denna typ av frågor ca tre veckor.
- Rala Infratech har semester. De kontaktas så snart det är möjligt för nätutredning i Röjan (K-G L).
- Eftersom föreningen ännu inte är formellt registrerad får utskick till medlemmarna anstå ytterligare en tid.
- K-G L redovisade ett första förslag till projektplan (se nedan).

2. Att göra.

- Överenskoms att K-G L och P F bearbetar förslaget till projektplan och sänder det med e-post till övriga i styrelsen som i sin tur lämnar eventuella synpunkter så snart som möjligt, dock med sikte på att projektplanen bör vara klar den 20/8 2012. Därefter påbörjas arbetet med själva ansökan, med bilagor, om projektmedel.
- L N skaffar fram en karta över Böle och Röjan från Metria. Kartan behövs för att redovisa projektets geografiska omfattning i projektansökan.
- O L tar reda på vem som bör stå som projektägare i ansökan (föreningen eller en enskild person).

3. Övrigt

- Tack vare en positiv inställning från Böle Bygdegård har föreningen kunnat ha de inledande mötena där utan kostnad. Avgiften är egentligen 300 kr. per kväll. För att inte tära på Bygdegårdens goda vilja allt för mycket överenskoms att styrelsemöten i fortsättningen i första hand ska hållas hemma hos någon styrelsemedlem.
- K-G L och O L kommer båda att delta på Rätansbygdens byalags ordförandemöte den 4 augusti.

4. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till den 24 augusti kl. 19.00 hemma hos K-G L.

Pär Frohm, ordf. Olle Lundgren, sekr.

Protokoll från styrelsemöte

Tid: 10 juli 2012, kl. 19.00

Plats: Bygdegården, Böle

Närvarande: K-G Lindblad (K-G L)

Fritz Dick (F D)

Pär Frohm (P F)

Lasse Nystedt (L N)

Olle Lundgren (O L)

Frågor som behandlades:

1. Styrelsen utsåg inom sig:

- Pär Frohm till ordförande

- Olle Lundgren till sekreterare

- Lasse Nystedt till kassör

2. Ordförande och kassör utsågs till föreningens firmatecknare.

3. Förutsättningarna för bredbandsutbyggnaden i byarna diskuterades, bl.a. konstaterades att Telia verkar intresserat av att lämna ett, som det framstår, attraktivt bud. Formellt erbjudande från Telia kan dock lämnas först när föreningen registrerats och fått ett organisationsnummer. Dock nödvändigt att undersöka förutsättningarna för andra att lämna bud – t.ex. BTEA. K-G kommer att träffa Rätans byalag för att klargöra eventuella samordningsmöjligheter med dem. En samordning är antagligen en fördel vid kontakter med framför allt som BTEA. Efter diskussionen beslutades att:

- L N sänder in en ansökan om registrering av föreningen så snart protokollet från föreningens konstituerande möte är undertecknat av alla.

- Ritning över nätutbyggnaden i Röjan, inklusive kostnadsberäkning, tas fram. K-G L tar kontakt med RALA (???) för att få jobbet genomfört. Kostnaderna för arbetet kan belasta redan beviljat Startgasprojekt.

- K-G L påbörjar skrivandet av en projektplan. Alla blir dock involverade under hand.

- O L utreder vad som gäller för kanalisationsstödet resp. projektstödet.

När föreningen är registrerad och har ett bankkonto är det dags att skicka ut inbetalningskort för föreningsavgiften (100:-).

4. Nästa möte bestämdes till den 1 augusti 2012.


Pär Frohm, ordf. Olle Lundgren, se

Bakgrund

Den 27 juni 2012 samlades 18 representanter för byarna Böle och Röjan i Bergs kommun, Jämtlands län för att bilda en ekonomisk förening med syftet att främja en utbyggnad av ett fibernät i byarna. Platsen var Böle Bygdegård.

Inledningsvis på mötet informerade K-G Lindblad om förutsättningarna för en utbyggnad av fibernätet – nytta, tidsaspekter, kostnader m.m. Därefter vidtog det konstituerande mötet för Böle-Röjan Fiber ekon. förening enligt nedanstående protokoll:

Protokoll fört vid Böle-Röjan Fiber ek. förening konstituerande möte:

Närvarande: Sven Lundgren Ove Jonsson Ingrid Olsson,Anders Lindh Roland Gunnarsson Rolf Isberg, Lilly Hammargård Jonas Kristoffersson Ulla Lundin, Bo Jönzén Siv Lundin Jönsson K-G Lindblad, Fritz Dick Lasse Nystedt Olle Lundgren, Pär Frohm Sven Olof Jönsson Per-Anton Olsson

§ 1 K-G Lindblad öppnade mötet och informerade om förutsättningarna för en utbyggnad av fibernätet i byarna.

§ 2 Pär Frohm valdes till ordförande för mötet.

§ 3 Olle Lundgren valdes till protokollförare för mötet.

§4 Fritz Dick och Siv Lundin Jönsson utsågs att justera protokollet samt att vara rösträknare under mötet.

§ 5 Förslaget att bilda Böle-Röjan Fiber ek. förening antogs. Vidare uppdrogs åt styrelsen att göra de förändringar av namn på föreningen och de ändringar av stadgarna som kan bli aktuella med anledning av Bolagsverkets synpunkter.

§ 6 Förslag till stadgar för föreningen gicks igenom punkt för punkt.

Efter diskussion godkändes stadgarna med den förändringen att ordet ”kontant” stryks i stadgeförslagets § 6. Stadgarna bifogas detta protokoll.

§ 7 Till styrelseledamöter fram till första ordinarie föreningsstämma valdes följande personer:

K-G Lindblad

Fritz Dick

Per Frohm

Lasse Nystedt

Olle Lundgren

och till suppleanter valdes:

Anders Lindh

Siv Lundin Jönsson.

§ 8 Till revisorer fram till första ordinarie föreningsstämma valdes:

Bo Jönzén

Ove Jonsson.

§ 9 Rolf Isberg utsågs till valberedare inför första ordinarie föreningsstämma.

§ 10 Ordföranden tackade för uppslutningen på mötet och hoppades på ett framgångsrikt arbete i Böle-Röjan Fiber ek. förening.

Därefter avslutades mötet.

Vid protokollet: Ordförande:

Olle Lundgren Pär Frohm

Justeras: Justeras:


Fritz Dick Siv Lundin Jönsson

tillbaka till "En ny förening . . ."

Till sidans topp