BöleRöjanFiber ekonomisk förening

medlemskap |stadgar | protokoll | projektplan | ordf. har ordet | frågor o svar | årsmöte 2013
PROJEKTPLAN

Optiskt fibernätverk i Rätansböle och Röjan

1. Projektidé

Alla boende och företag i Rätansböle och Röjan ska få tillgång till snabbt, stabilt och framtidssäkert bredbandsnät.

Fiber via bredband kommer att ge förbättrad service till och livskvalitet på landsbygden och är en förutsättning för utveckling av landsbygdens näringsliv.

- Förbättrad livskvalité för boende/fritidsboende

- Ökad kommunikation och därmed ökad konkurrenskraft för företag

- Lättillgänglig IT-teknik överallt i bygden

- Mindre bilåkande (företag och boende på samma ort)

- Befolkningstillväxt/bo kvar samt ökad attraktionskraft för fritidsboende i en del av länet som är starkt beroende av besöksnäringen.


BAKGRUND

Idag finns det ett antal företag och boende i bygden, men vi har länge lidit av att vi saknat tillgång till ett stabilt bredbandsnät. I dag finns ADSL i Röjan. I Böle fungerar detta endast för några fastigheter närmast telestationen i Röjan, andra får nöja sig med Telia (några har sporadiskt 3G, men andra inte ens det). En del har också hamnat i radioskugga och kan endast få anslutning till internet via uppringt modem. Bergs kommuns avtal med Quadracom om leverans av ADSL löper ut 2014. Då kommer bredbandstandarden för våra byar att ytterligare försämras. Med dagens tjänster på nätet är detta inte alls en acceptabel lösning.

Böle- Röjan ligger 15 min bilresa från Sveriges tredje största skidområde Klövsjö/Vemdalen. Ett område med stora utvecklingsplaner, där det i närtid kommer att finnas bort åt 20000 turistbäddar med allt det kan innebära av synergieffekter. Vi ser redan i dag ett ökat intresse på fastighetssidan i Rätansbygden. Klövsjö/Storhogna området har i dag den snabbaste ekonomiska tillväxten i Bergs kommun. Röjansstation står inför en upprustning. En ny perrong kommer att byggas, för att tillmötesgå de krav som ställs i och med den planerade dagliga tågturerna till/ från bl.a. Stockholm. Det lilla stationsamhället är på väg att bli knutpunkten för tågresenärer till destination Vemdalen. Vi i Böle-Röjan vill ta vara på allt detta och skapa en tillväxt även här, men det föutsätter en modern bredbandsstandard.

Vi har fått klara indikationer på att Telia planerar att lägga ner de stationer som är små (under 120 abonnenter) och det kommer att ytterligare försämra förhållandena i bygden. De som drabbas av dessa nedläggningar får naturligtvis tillgång till en form av fast mobiltelefon, men denna tjänst kommer inte att erbjudas inflyttade utan de blir helt hänvisade till mobiltelefoner som fungerar väldigt dåligt i vissa områden.

I takt med att fiber blir alltmer vanligt i storstäderna (Telia erbjuder nu flera kunder 1000 mbit) kommer kraven från potentiella inflyttare att öka och man kommer att i första hand välja att flytta till och etablera sig på platser som erbjuder bredband.

4G tekniken kommer troligtvis inte att komma till våra byar eftersom den kräver fiberanslutna master och dessutom master tätare än idag, det finns ingen som vill bygga ut denna teknik här idag och vi tror inte att det kommer att finnas det i framtiden heller. 4 G är främst en storstadsteknik och ett komplement till fiber.

Detta är också en rättvisefråga. Vi kommer aldrig att få några arenor för evenemang, motorvägar eller bra allmänna kommunikationer. Men med snabbt bredband, har vi möjlighet att få samma förutsättningar att utvecklas med hjälp av den nya tekniken som i storstäderna.

Med andra ord: Ett snabbt bredband är en viktig överlevnadsfråga för bygden.

2. Erfarenheter från tidigare projekt

Vi kommer att ta tillvara på de erfarenheter som man gjort i andra delar av landet i samband med det fiberprojekt som pågått där de senaste åren. Vi har redan etablerat kontakt med fibernätföreningar i t.ex. Sunne kommun och studerat deras projekt.

3. Vilka ska genomföra projektet

Projektet ska genomföras av styrelse och medlemmar i föreningen

Böle-Röjan Fiber ekonomisk förening.

Projektet kommer också att arbeta tillsammans med Bergs kommun och övriga projekt i rätansbygdens geografiska område som arbetar med att få fiber till sin bygd.

Projektorganisation:

Projektägare: Böle-Röjan Fiber ek. förening

Projektledare: K-G Lindblad

Ekonomiansvarig: Lasse Nystedt

Övriga projektmedlemmar: Fritz Dick, Olle Lundgren, Pär Frohm

Alla fastigheter i Rätansböle och Röjan kommer att erbjudas möjlighet till anslutning till vårt fibernät.

4. SYFTE OCH MÅLGRUPP

Målgruppen för projektet är alla fastighetsägare, föreningar och företag i Rätansböle och Röjan. Det finns idag cirka 40 permanentboende hushåll i Böle-Röjan. I de två byarna är ett 10-tal företag verksamma.

I denna målgrupp ingår alla åldersgrupper som bor i byarna eller äger fastighet. Det är dessutom ett antal fritidsboende som också äger fastigheter.

Utöver detta vet vi att det kommer att vara minst 20 st. fritidshusägare som vill ansluta sig för att möjliggöra för senare permanentboende eller åtminstone längre vistelser där man kan jobba hemifrån. I dag har 59 fastighetsägare tecknat intresse för fiberanslutning

Geografiskt verksamhetsområde, se bifogad karta.(Bil.1)

5. Projektets mål

Alla boende och företag i Rätansböle och Röjan ska få tillgång till snabbt, stabilt och framtidssäkert bredbandsnät.

Vårt mätbara mål är att 90 % av permanentboende fastighetsägare (33 st) ansluter sig till fibernätet och minst 50% av de fritidsboende.

Alla fastigheter kommer att få möjlighet att ansluta sig och de som väljer att avstå i första skedet kommer att få tillgång till anslutning när så de önskar.

Målet är självuppfyllande eftersom alla deltagare i projektet tjänar på att fler ansluter sig så det finns ett självändamål med att involvera så många som möjligt. Kostnaderna sjunker för varje person som ansluter sig.

6. Genomförandeplan/tidsplan

Nedanstående har genomförts hittills:

- informationsmöten till alla fastighetsägare och företag i byarna.

- bildande av arbetsgrupper, ekonomisk förening.

- insamling av information om fastighetsägare

- framtagning av fastighetskartor

- kontakter/studiebesök med andra som genomfört byggnation av fibernät

- undersökt möjligheter till stöd

- flera kontakter med olika nätoperatörer ,tjänsteleverantörer och Bergs kommun.

- preliminärt kostnadsförslag och nätritning har upprättats med hjälp av extern konsult.

September 2012

Ansökan om projektstöd lämnas in.


November – december 2012

Uppföljning av de hushåll och företag som ännu inte bestämt sig för anslutning.

Kontakt med minst två projektörer för att få exakta kostnadsuppgifter.

Februari-april 2013

Markavtal

Justering av projektering

Maj-juni 2013

Upphandling

Utstakning av faktisk fiberförläggning, röjning av sly mm.

Juni-oktober 2013

Grävning och anslutning

Oktober-december 2013

Installation och svetsning

Januari-juni 2014

Dokumentation av projektet samt ledningsdragningar, ledningsrätter, eventuella lantmäteriförättningar.

7. Plan för kunskapsspridning

Vi kommer att ställa upp om man vill ha information om vårt projekt på andra ställen i Jämtlands län. Vi kommer att dela med oss av allt som vi har skapat. Vi kommer att ta emot studiebesök och tillämpa full öppenhet mot alla intresserade av vårt projekt. Vårt projekt berör främst 60 fastighetsägare i Böle-Röjan men det berör faktiskt alla som bor på landsbygden idag och vill behålla den levande och attraktiv!

8. Övergång till ordinarie verksamhet

Böle Röjan Fiber ekonomisk förening kommer preliminärt att ansvara för drift, underhåll och reparationer efter slutfört projekt. Det kan dock bli föremål för förhandling med den nätoperatör som kommer att väljas för att installation av själva fibernätet.

9. Kostnadsbudget

Kostnadsbudgeten baseras på en preliminär kostnadskalkyl. Kostnader för detta projekt kan variera beroende på hur många anslutningar som vi får i vårt område. Vi har utgått från en beräkning som gjorts av Rala Infratech AB.

Skanova/Telia äger en fiberkabel som går genom våra byar Vi har fått positiva signaler från nämnda företag att få åtkomst till denna fiber, men vi tittar även på andra alternativ.


Specificerad kostnadsbudget

Investeringar i material och utrustning 355.179 kr. (Jfr bil. 2)

Övriga kostnader

• Grävning kabeldiken 1.463.250 kr. (Jfr. bil. 2)

• Fiberblåsning m.m. 283.650 kr. (Jfr. bil. 2)

• Detaljprojektering 50.000 kr.

• Kontorsmtrl., porto, möteskostn. m.m. 10.000 kr.

• Inmätning av ledningssystemet 20.000 kr.

• MOMS (på köpta varor o tjänster) 383.250 kr.

Summa: 2.565.329 kr.

Kostnaderna för material och utrustning utgår från gällande prislista. Grävkostnaderna är beräknade utifrån ett vedertaget riksgenomsnitt, 125 kr/m.

Det fortsatta arbetet kan leda till en avtalsform som gör att föreningen kan bli berättigad att lyfta momsen. Det är emellertid inte inriktningen för närvarande.

I dag har 60 fastighetsägare i de två byarna anmält intresse för fiberanslutning. Detta skulle ge en bruttokostnad på drygt 40.000 kr / anslutning. Med hjälp av en stor egen arbetsinsats kommer vi dock att sänka kostnaden för projektet avsevärt. Våra föreningsmedlemmar kommer att bidra med minst 2000 ideella arbetstimmar och maskiner företrädesvis vid mark och grävarbeten samt dokumentation.

Vi är slutligen angelägna om att det nät som byggs ska vara professionellt och säkert för att vara en långsiktig och hållbar investering.

Vi söker maximalt projektstöd.


För Böle-Röjan Fiber ek. förening

Pär Frohm (ordförande)

K-G Lindblad (projektledare)

Till sidans topp