3/6/2016
Rätansböle | Föreningen Bölegården | Bakstugan | träsnidaren | företag

Bölegården har haft årsmöte

Föreningen Bölegården har haft sitt årsmöte. Detta skedde redan söndagen den 21 februari och anledningen till det tidiga datumet var att vissa frågor krävde beslut i god tid. Trots frånvaro på grund av arbete, sjukdom och andra orsaker så hade tjugotvå medlemmar kommit till föreningens lokal. Detta får ses som en bra siffra. Framför allt med tanke på att det var en ”mötessugen och debattglad” skara medlemmar.

Det blev ett trevligt årmöte med god stämning och högt tempo. Punkt efter punkt klarades av utan att en enda fråga behövde bordläggas till ett senare tillfälle. De gånger som någon fråga behövde undersökas vidare var sådant som redan var känt i förväg.

Förutom en välsmakande fikapaus - signerad Karolina och Lena – bjöds det också på bildvisning. ”Gamla” stillbilder från diverse arrangemang och sammankomster sågs med igenkännande leenden och i vissa fall klämmiga kommentarer. (Här visades också med tydlig klarhet vilken resurs den nya bildvisningsutrustningen är).

Protokoll fört vid föreningen BÖLEGÅRDENS

årsmöte, söndagen den 21 februari 2016,

Mötet hölls i Bölegården och 22 medlemmar var

närvarande.

1.

Föreningens ordförande, Karl-Gustav Lindblad hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade därefter med ett klubbslag årsmötet för öppnat.

Efter detta följde, på deltagarnas önskan, en stunds bildvisning. Det var stillbilder från gamla Fäbodagar, Lieslåtter på loken, Barnfester, Loppiscafé, Ärtsoppa i Tjörn, Musikkväll på samma plats och litet annat smått och gott. Ett mycket uppskattat inslag.

2.

Till sekreterare för mötet valdes (den ”sittande”) Bo Jönzén.

3.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes (också den ”sittande”) Karl-Gustav Lindblad.

4.

Till att justera detta protokoll utsågs Karolina Renström och Jan-Ola Eriksson.

5.

Dagordningen visades via storbild och godkändes utan reservationer.

6.

När det gällde årsmötets utlysande fanns inga erinringar. Detta var skött på bästa tänkbara sätt. I god tid, med affischering och påminnelser i brevlådorna.

7.

Sekreteraren läste upp styrelsens verksamhetsberättelse som sedan godkändes.

8.

På grund av sjukdom fanns ingen kassör närvarande. Men Karl-Gustav visade bilder och redogjorde om ekonomin på ett detaljerat sätt. De flesta siffror är positiva och det finns förhållandevis gott om pengar i föreningen.

9.

Ordföranden läste, eftersom inte heller några revisorer fanns på plats, upp revisionsberättelsen och den godkändes enhälligt utan kommentarer.

10.

På frågan om styrelsen skulle kunna få full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret blev svaret ett unisont ja!

11.

VALEN.

Till föreningens ordförande under 2016 valdes Karl-Gustav Linblad. (Omval).

Till kassör för de kommande två åren valdes Pär Frohm. (nyval).

När det gällde styrelsens övriga ledamöter så har Ellen Lindblad och Bo Jönzén ett år kvar vardera. Karolina Renström och Rolf Isberg omvaldes för två år. Jan-Ola Eriksson (nyval) blev också vald för två år framåt.

Ersättare med ett år kvar är Jenny Lindblad och Lena Schedin (nyval) som valdes på två år.

12.

Till att revidera föreningens räkenskaper valdes Carina Zakrisson (omval) och Berit Kristoffersson (nyval).

Till deras ersättare valdes Inger Franzén (omval) och Ove Jonsson (nyval).

13.

Eftersom den nuvarande valberedningen har skött sig så utmärkt tyckte årsmötet att det inte fanns någon anledning till byten. Anders Nordgren och Ulla-Britt Lindblad blev alltså omvalda.

14.

Lena Schedin, Ulla-Britt Lindblad, Jörn Ryder och Jessica Landell är kvar i nöjeskommien. Omvalda där blev Nicklas Nordgren, Jan-Ola Eriksson och Rolf Isberg.

15.

I Kultur- och Byutvecklingsgruppen sitter Karolina Renström och Karl-Gustav Lindblad kvar. Omvalda där blev Patric Landell och Jan-Ola Eriksson. Ytterligare en medlem skall ingå i den gruppen, men får tills vidare vara vakant. Gruppen själv utser denna medlem och sedan kommer styrelsen att bekräfta detta beslut. (Enligt gruppens eget förslag kommer - i första hand Christer Solesäter - att tillfrågas om han vill åta sig uppdraget).

16.

Som Bakstugevärdar fortsätter Ann-Catrin- och Rolf Isberg.

17.

När det gäller Väglysekommitén så blev samtliga omvalda. Det vill säga följande: Bo Jönzén, Anders Nordgren och Jan Ahlm. Roland Gunnarsson fortsätter som assisterande vid särskilda behov.

18.

Till att – var för sig – vara föreningens firmatecknare valdes ordföranden Karl.Gustav Lindblad och kassören Pär Frohm.

19.

Till att representera föreningen inom Rätansbygdens byalag utsågs Karl-Gustav Lindblad (omval) och Jan-Ola Eriksson (nyval).

20.

Även om det ännu inte har blivit något större problem för föreningen så har det blivit fler och fler besökare vid de olika evenemangen som vill använda alternativa betalningssätt. Därför beslöts vid mötet att man – i första hand styrelsen – skall titta närmare på om det går att lösa problemet på ett tillräckligt smidigt sätt. Till exempel via betalkort. Men frågan är då om det vid exempelvis Fäbodagen finns tillräcklig tillförlitlig trådlös kommunikation ”uppe i Tjörn”? Jessica Landell tog på sig uppdraget att undersöka hur det är med Swisch och frågan kommer att tas upp igen vid ett senare tillfälle.

21.

När det gällde årets väglyseavgift så beslöt mötet enligt styrelsens förslag. Det vill säga 250 (tvåhundrafemtio) kronor även detta år.

22.

Under januari månad har el producerad av solen varit av intresse i Böle och omkringliggade byar. En intressant infomationskväll och en dag med mer detaljerade undersökningar på de gårdar som kanske har varit mest intresserade har genomförst. I samband med detta så gjordes också kalkyler när det gällde Bölegården och taket där ansågs då som ett av de allra mest lämpliga för sådan produktion. Ett till ytan stort tak med de bästa tänkbara geografiska läget. Så trots den höga investeringskostnaden (200 000 kronor) beslöts att fortsätta undersöka vilka möjligheter som står till buds. Finns det en klar ekonomisk fördel med denna egna elproduktion så kommer man att ta ställning för det framöver och göra en redovisning vid ett lämpligt tillfälle.

23.

Vid det senaste styrelsemötet föreslogs att man skall upprätta en femårsplan när det gäller projekt och investeringar. En löpande sådan som skall revideras allt eftersom och flyttas framåt hela tiden. På så sätt kommer man att slippa hamna i tidsnöd varje gång det handlar om att söka bidrag till de olika projekten. Mötet beslöt enligt förslaget. Kultur- och Byutvecklingsgruppen blir den instans som samlar ihop och sammanställer projekidéerna. Vem som helst kan komma med idéer. Dessa skall vara skriftliga och kan lämnas personligen till någon i gruppen eller i postlådan vid lokalen.

24.

Karl-Gustav informerade om det byte av internetleverantör som nyligen har ägt rum. Från ett dyrt Teliasådant till ett betydligt billigare hos AllTele. Kostnaden sänks ordentligt.

25.

En mindre, men knappast märkbar förändrig kommer att göras när det gäller Bölegårdens minnesfond. Framsidan på minnesbladen kommer i fortsättningen att vara svartvita, mot som idag färgade. Ingen hade anmärkningar att göra mot detta.

Efter denna punkt togs kaffepaus och i samband med den visades ytterligare en omgång med bilder. Till stor förnöjsamhet.

26.

Årets Fäbodag skall enligt mötets önskan hållas lördagen den 23 juli..

Beslut om Loppiscaféet tas senare. Men i dagsläget ser det ut att bli under perioden 7 – 10 juli.

Som vanligt ordnar nöjeskommitén med den underhållning som förväntas vid Fäbodagen.

Ett förslag från Karl-Gustav vid senaste styrelsemötet om att engagera en ”proffisionell” slåtterkarl för att på något sätt åter höja intresset för slåttertävligen bifölls. Slåtterkarlen, från Värmland, kommer att kosta. Men om Länsstyrelsen får vara med om den delen av arrangemanget så kommer dom också att bidra. Besöket kommer alltså inte att ”nagga” något av nettot i kanten.

Däremot så bordlades en gammal idé från Manfred Jönsson om att man skall försöka få till en ”uppvisning” med häst och slåttermaskin. Det får räcka med slåtterkarlen denna gång. Däremot så kan Manfreds idé mycket väl tas upp till en eventuell Fäbodag nästa år.

27.

Julmarknaden ventilerades. Trots stor konkurrens från omkringliggade byars evenmang (5 stycken 2015?) så håller den ställningarna. Men det finns orosmoln vid horisonten. Färre och färre bybor betyder större arbetsbörda för de grupper som ansvarar för varje års marknad. 2016 års grupp undersöker om det behövs förändrigar. Idéer om sådana förändrigar kan dock lämnas in även av andra som kommit på något ”vettigt”.

28.

Redogjorde Karolina mycket kort för SAM. Det vill säga sådant som till exempel har med lieslåttern på Loken att göra. Till våren, i maj, kommer en samling för att kratta området med stålkrattor att göras. Tidpunkt meddelas senare. Så även när det gäller själva slåtterarbetet.

29.

Informerades om att, vid styrelsemötet togs ett beslut om att söka pengar till (solcells- och batteridriven) belysning av de två välkomstskyltarna som har satts upp vid Böle och Röjan. Ansökan görs från Rätansbygdens byalag och handlar om vindkraftspengar. Förhandsinformation har dock gett vid handen att utsikterna till detta är små.

30.

De inköpta takfläktarna skall monteras upp i samband med att salongen värms upp inför ”fiskemiddagen” (After Fish).

31.

Förrådscontainern skall ställas på slutlig plats så fort planen har torkat upp och (den definitiva) placeringen blivit bestämd.

32.

Snörasskydd har införskaffats. Men i väntan på hur det blir eventuellt med solcellselen så beslöts att vänta med uppmonteringen tills vidare. Detta för att undvika onödigt arbete.

33.

Som traditionen påbjuder så skall det bli en städdag även under den kommade våren. Styrelsen beslutar hur och när. Sannolikt dock under maj månad. Meddelanden kommer att utgå så att ingen missar detta.

34.

Försök att ordna med majbrasa kommer också att göras. Men vart den kommer att finnas är ännu inte bestämt. Nöjeskommitén utser plats (första alternativ är söder om utsiktsplatsen) och övriga arrangemang.

35.

Trots 34 punkter, 23 valda personer, två avdelningar med bildvisning och en kaffestund - signerad Karolina och Lena - så tog det hela ändå inte mer än knappt två och en halv timme. Heder åt deltagarna som visade god mötesmoral och undvek allt som kunde ha blivit så kallade ”långbänkar”.

Så när ingenting mer framkom under rubriken övriga frågor kunde ordföranden tacka för det visade intresset och slå klubban i bordet för sista gången denna kväll.


Dag som ovan


……………………………………. Bo Jönzén, sekreterare.

Justeras:


…………………………………. ………………………………….

Karolina Renström Jan-Ola Eriksson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 FRÅN

FÖRENINGEN BÖLEGÅRDENS STYRELSE.

Härmed framlägger föreningen Bölegårdens styrelse sin verksamhetsberättelse för år 2015. Året har varit ett mellanår utan de riktigt stora projekten. Det innebär dock inte att föreningens medlemmar har varit sysslolösa. Tvärt om. Om man börjar med styrelsen själv så har man haft fyra styrelsemöten under året och dessutom pratat föreningsfrågor även i andra sammanhang. Föreningsmedlemmarna har, förutom årsmötet, träffats för att prata om bland annat fäbodagen. Man har haft städdag tillsammans, man har arbetat med parkeringstyorna runt lokalen, man har samlats för att installera utrustning för att kunna visa bra bilder på duk i både salong och serveringslokal. I detta ingick då också montaget av mörkläggningsgardiner. Det har byggts nytt skärmtak för vedförvaring på baksidan av bakstugan och det har byggts tak över rampen för rörelsehindrade. Här återstår dock det ”estetiska”. Det vill säga finsnickeri, med bland annat innertak och sedan målning.

De två ”stora”, Fäbodagen och Julmarknaden var något mer besökta detta år och gav ett gott netto. Loppiscaféets omsättning växer och ger ett allt större ekonomiskt tillskott. Men även de ”små”, och hit räknas Fiskemiddagen, Flötsgrötsfesten och Farsdagskolbullen, bidrar till bara mer än god förtäring och trivsel. Barnfesten ej att förglömma. Här skall vi då komma ihåg att inför dessa arrngeman så brukar det krävas en hel del arbete med förberedelserna.

Andra föreningsmöten, RLF, PRO, jaktmöten, Rätansbygdens byalag, Böle-Röjans framtid, Böle-Röjan fiber, vägmöten och julbön har varit regelbundet förekommande. Studiecirklar och sotarkurs har också förekommit under året. Så både föreningen och lokalen fyller, som synes, ett rätt så stort behov. Inte minst om man ser till den sociala biten genom att byborna får flera tillfällen att träffas.

Men utan ett stort hjärta och välfyllda lungor bland byborna så skulle det absolut inte gå att genomföra allt detta. Samtliga som genom allt genomfört idéellt arbete, eller gett gåvor, har bidragit till att verksamheten fungerar så bra skall ha ett enormt stort tack. Inte minst då från oss i styrelsen och med detta tack till er alla så tackar vi i styrelsen för oss och året som gick.

Böle den 5 februari 2016.


Jan-Ola Eriksson Rolf Isberg Bo Jönzén

Ellen Lindblad Jenny Lindblad Karl-Gustav Lindblad

Karolina Renström Lena Schedin


Till sidans topp